atelier la machine

Peter Kantelberg – beweging van gedachten, 2018, QuickTime-film, 1280 x 720, 21:37 min

originele opnames van 10 en 12 april 12 2018 met Apple iPhone 6s 

gemonteerd met imovie 10.1.1

Observerende documentaire die inzicht geeft in de totstandkoming van het schilderij Standbeeld voor de schilder (Rembrandt).

Beeldend kunstenaar Peter Kantelberg (1947) is een getrainde schilder. We zien in de film hoe hij een nieuw werk construeert vanuit een tekening en het opbouwt uit bijna transparante en ogenschijnlijk voorbedachte lagen. 

De film volgt het proces zoals dit zich voor de ogen van de filmer heeft voltrokken. De handelingen die horen bij het werken aan een doek vormen de essentie van de film. De film kent een trage compositorisch klassieke start, gaandeweg wordt de montage dynamischer en worden de opnames abrupter afgebroken. De waarheidsgetrouwe volgorde van de handelingen is aangehouden. Kantelberg komt in de film niet aan het woord. We horen het geluid van het hanteren van gereedschap en de voetstappen van de schilder, duidelijk iemand die iets aan het doen is. Er is uitsluitend gewerkt met het licht in de studio; van nature aanwezig en veranderlijk. De schilder staat soms helder voor ons in de binnendringende zon. Op andere momenten is hij als silhouet een donker figuur zonder gezicht.

De film vertelt niets feitelijks over de levenswandel van Kantelberg maar onderliggend kunnen we ons door de film een voorstelling maken van hoe hij al jarenlang op vergelijkbare wijze werkt aan zijn inmiddels omvangrijke oeuvre.

 

ENGLISH

Peter Kantelberg – movement of thoughts, 2018, QuickTime-film, 1280 x 720, 21:37 min

original recorded on April 10 2018 and April 12 2018 with Apple iPhone 6s 

edited with imovie 10.1.1

Observational documentary that gives insight into the creation of the painting Statue for the Painter (Rembrandt).

Visual artist Peter Kantelberg (1947) is a trained painter. In the film we can see how he constructs the new work from a drawing and how he builds it up out of almost transparent and seemingly premeditated layers.

The film follows the process as it has taken place in front of the filmmaker’s eyes. The actions of the painter form the essence of the film. The film has a slow and compositional classic start, gradually the whole becomes more dynamic and the shots are more abruptly edited. The chronological order of the actions has been maintained. Kantelberg does not speak in the film. We hear the sound of the handling of tools and the footsteps of the painter, clearly someone who is doing something. There’s  only the light in the studio; present by nature and changeable. The painter sometimes appears very clear to us in the penetrating sun. At other times he is as a silhouette, a dark figure without a face.

The film does not tell us anything about the life of Kantelberg, but underlying it all we can imagine the way in which he has been working in a similar way on his now extensive oeuvre.

Installatie Stadsgalerij Breda, 2018

Installatie Stadsgalerij Breda, 2018